Validation result

HGNC IDSymbol in FerrDbHGNC symbolMatch